Salgs og leverings-betingelser

1. Anvendelse
Salgs og leverings-betingelserne udgør en integreret del af aftalen mellem Dansk Energiteknik og kunden.
Såfremt der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i kundens aftale med Dansk Energiteknik og disse salgs og leverings-betingelser, er vilkårene i aftalen gældende.

2. Kreditoplysninger
Dansk Energiteknik har ret til at indhente kreditoplysninger om kunden for at foretage en kreditvurdering. Ud fra denne vurdering  forbeholder Dansk Energiteknik sig ret til ikke at gennemføre handlen.

3. Priser
Dansk Energitekniks priser er angivet i danske kroner inkl. moms og omfatter de leverede varer, materialer og arbejdsløn til montage af det leverede, medmindre andet specifikt er angivet i tilbuddet.
De aftalte priser omfatter ikke bygningsreparationer som f.eks., maling, oppudsning og lignende som følge af opsætning, flytning eller nedtagning af installationer. Dansk Energiteknik forbeholder sig ret til at pålægge kunden at betale ekstraudgifter til udbedring af forhold, der først viser sig i forbindelse med installationsydelsen, og som kunden ikke har oplyst til Dansk Energiteknik, før Dansk Energiteknik afgav tilbud. De forhold der kan være tale om, er f.eks. behandling og håndtering af forurenet jord, asbest i bygninger eller gamle installationer ( varmtvandsbeholdere og kedler ) samt andre lignende forhold.

4. Betalingsvilkår
Betalingsfrister fremgår af aftalen ( tilbuddet ). Ved større installationsarbejder kan betalingen opdeles i flere dele, typisk ved større anlæg, første del betales når varene er leveret på adressen,  anden del når anlægget er færdiginstalleret og sat i drift. Betalingsfrist fremgår af fakturaen. Betales regningen ikke rettidigt, beregnes renter efter renteloven. Herudover kan Dansk Energiteknik opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

5. Udførelse af installationsydelser
Omfatter installationsydelsen udendørs anlægsarbejde aftaler Dansk Energiteknik den mest hensigtsmæssige placering af installationen. Dansk Energiteknik kan dog afvige herfra, hvis Dansk Energiteknik vurderer, at det af tekniske og / eller økonomiske årsager er nødvendigt. Anlægsarbejdet omfatter nedgravning og tildækning af installationen. Yderligere retablering af haveanlæg, flytning og bortskaffelse af buske og træer mv. er ikke omfattet af aftalen.

6. Garantier
Dansk Energiteknik garanterer, at det udførte installationsarbejde er fagmæssigt korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Medmindre andet fremgår af aftalen, giver Dansk Energiteknik kunden 2 års garanti på varer og installationsydelser. Garantien gælder fra den dag, kunden modtager varen eller installationsydelsen afsluttes. Leverede varer som af kunden er forsøgt modificeret, har fået tilført andet end mærkespændingen, er blevet beskadiget som følge af hærværk, misbrug, væske eller lignende dækkes ikke af garantien.

7. Ejendomsretten
Ejendomsretten til købte, leverede eller monterede varer overgår først til kunden, når kunden har betalt det fulde beløb til Dansk Energiteknik. Dansk Energiteknik kan til enhver tid tage leverede varer tilbage, før ejendomsretten overgår, hvis kunden misligeholder betalingsvilkårene.

8. Force majeure
Dansk Energiteknik er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen hvis dette skyldes forhold som Dansk Energiteknik ikke har indflydelse på ( force majeure ), herunder strejker, sygdom blandt ansatte, terrorhandlinger, krig, leverandør/transport/produktionsproblemer, regerings eller myndighedshandlinger og naturkatastrofer. Dansk Energiteknik har ret til en rimelig forlængelse af frister i tilfælde af force majeure, dog således at hvis de pågældende forhold varer end mere end 90 dage, har parterne ret til med skriftligt varsel at ophæve aftalen uden godtgørelse.

9. Ansvarsbegrænsning
Dansk Energiteknik er ansvarlig, hvis de har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Dansk Energiteknik bærer dog på intet tidspunkt ansvar for tab, der følger af mangler på varer eller installationsydelser, som Dansk Energiteknik har afhjulpet inden for rimelig tid. Dansk Energiteknik kan ikke gøres ansvarlig med hensyn til kundens forventninger om besparelser. Dansk Energiteknik yder ikke erstatning eller anden form for kompensation i den forbindelse.

10. Personlige oplysninger
Dansk Energiteknik er ansvarlig for håndtering af personlige oplysninger, som kunden har oplyst i forbindelse med handlen. Dansk Energiteknik registrerer udelukkende oplysninger om kunden for at kunne udføre sine forpligtelser i henhold til aftalen, i henhold til gældende lovgivning.

11. Overdragelse
Kunden må ikke helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen med Dansk Energiteknik uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Energiteknik.

12. Ændringer
Dansk Energiteknik kan ændre disse salgs og leveringsbetingelser, hvis der sker ændringer i lovgivning eller påbud fra offentlige myndigheder, der ligger uden for Dansk Energitekniks kontrol.
Kunden er forpligtet til at overholde ændringerne, når Dansk Energiteknik har givet meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige meddelelser herom kan ske på Dansk Energiteknik`s hjemmeside, Dansk-Energiteknik.as  ved regningsfremsendelse eller på anden måde efter Dansk Energitekniks valg.

13. Ikrafttræden
Disse salgs og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. januar 2007.

Dansk Energiteknik kundeafdeling Snedkervej 8, 2630 Tåstrup  telefon  27923292

Salgs og leverings-betingelser

1. Anvendelse
Salgs og leverings-betingelserne udgør en integreret del af aftalen mellem Dansk Energiteknik og kunden.
Såfremt der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i kundens aftale med Dansk Energiteknik og disse salgs og leverings-betingelser, er vilkårene i aftalen gældende.

2. Kreditoplysninger
Dansk Energiteknik har ret til at indhente kreditoplysninger om kunden for at foretage en kreditvurdering. Ud fra denne vurdering  forbeholder Dansk Energiteknik sig ret til ikke at gennemføre handlen.

3. Priser
Dansk Energitekniks priser er angivet i danske kroner inkl. moms og omfatter de leverede varer, materialer og arbejdsløn til montage af det leverede, medmindre andet specifikt er angivet i tilbuddet.
De aftalte priser omfatter ikke bygningsreparationer som f.eks., maling, oppudsning og lignende som følge af opsætning, flytning eller nedtagning af installationer. Dansk Energiteknik forbeholder sig ret til at pålægge kunden at betale ekstraudgifter til udbedring af forhold, der først viser sig i forbindelse med installationsydelsen, og som kunden ikke har oplyst til Dansk Energiteknik, før Dansk Energiteknik afgav tilbud. De forhold der kan være tale om, er f.eks. behandling og håndtering af forurenet jord, asbest i bygninger eller gamle installationer ( varmtvandsbeholdere og kedler ) samt andre lignende forhold.

4. Betalingsvilkår
Betalingsfrister fremgår af aftalen ( tilbuddet ). Ved større installationsarbejder kan betalingen opdeles i flere dele, f.eks. ved jordvarmeanlæg, første del når jordslangen er leveret og nedgravet, anden del når selve jordvarmeanlægget er leveret på adressen, tredje del når anlægget er færdiginstalleret og sat i drift. Betalingsfrist fremgår af fakturaen. Betales regningen ikke rettidigt, beregnes renter efter renteloven. Herudover kan Dansk Energiteknik opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

5. Udførelse af installationsydelser
Omfatter installationsydelsen udendørs anlægsarbejde aftaler Dansk Energiteknik den mest hensigtsmæssige placering af installationen. Dansk Energiteknik kan dog afvige herfra, hvis Dansk Energiteknik vurderer, at det af tekniske og / eller økonomiske årsager er nødvendigt. Anlægsarbejdet omfatter nedgravning og tildækning af installationen. Yderligere retablering af haveanlæg, flytning og bortskaffelse af buske og træer mv. er ikke omfattet af aftalen.

6. Garantier
Dansk Energiteknik garanterer, at det udførte installationsarbejde er fagmæssigt korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Medmindre andet fremgår af aftalen, giver Dansk Energiteknik kunden 2 års garanti på varer og installationsydelser. Garantien gælder fra den dag, kunden modtager varen eller installationsydelsen afsluttes. Leverede varer som af kunden er forsøgt modificeret, har fået tilført andet end mærkespændingen, er blevet beskadiget som følge af hærværk, misbrug, væske eller lignende dækkes ikke af garantien.

7. Ejendomsretten
Ejendomsretten til købte, leverede eller monterede varer overgår først til kunden, når kunden har betalt det fulde beløb til Dansk Energiteknik. Dansk Energiteknik kan til enhver tid tage leverede varer tilbage, før ejendomsretten overgår, hvis kunden misligeholder betalingsvilkårene.

8. Force majeure
Dansk Energiteknik er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen hvis dette skyldes forhold som Dansk Energiteknik ikke har indflydelse på ( force majeure ), herunder strejker, sygdom blandt ansatte, terrorhandlinger, krig, leverandør/transport/produktionsproblemer, regerings eller myndighedshandlinger og naturkatastrofer. Dansk Energiteknik har ret til en rimelig forlængelse af frister i tilfælde af force majeure, dog således at hvis de pågældende forhold varer end mere end 90 dage, har parterne ret til med skriftligt varsel at ophæve aftalen uden godtgørelse.

9. Ansvarsbegrænsning
Dansk Energiteknik er ansvarlig, hvis de har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Dansk Energiteknik bærer dog på intet tidspunkt ansvar for tab, der følger af mangler på varer eller installationsydelser, som Dansk Energiteknik har afhjulpet inden for rimelig tid. Dansk Energiteknik kan ikke gøres ansvarlig med hensyn til kundens forventninger om besparelser. Dansk Energiteknik yder ikke erstatning eller anden form for kompensation i den forbindelse.

10. Personlige oplysninger
Dansk Energiteknik er ansvarlig for håndtering af personlige oplysninger, som kunden har oplyst i forbindelse med handlen. Dansk Energiteknik registrerer udelukkende oplysninger om kunden for at kunne udføre sine forpligtelser i henhold til aftalen, i henhold til gældende lovgivning.

11. Overdragelse
Kunden må ikke helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen med Dansk Energiteknik uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Energiteknik.

12. Ændringer
Dansk Energiteknik kan ændre disse salgs og leveringsbetingelser, hvis der sker ændringer i lovgivning eller påbud fra offentlige myndigheder, der ligger uden for Dansk Energitekniks kontrol.
Kunden er forpligtet til at overholde ændringerne, når Dansk Energiteknik har givet meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige meddelelser herom kan ske på Dansk Energiteknik`s hjemmeside, Dansk-Energiteknik.as  ved regningsfremsendelse eller på anden måde efter Dansk Energitekniks valg.

13. Ikrafttræden
Disse salgs og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. januar 2007.

Dansk Energiteknik kundeafdeling Snedkervej 8, 2630 Tåstrup  telefon  27923292

TELEFON

+45 27923292

ADRESSE

Enebærkrattet 9, 2630 Tåstrup.

}

TELEFONTIDER

man – fre: 9:00 – 17:00